Regulamin


REGULAMIN ZAMÓWIEŃ NA

WWW.DEHOUSTPOLSKA.PL

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

§1 POSTANOWIENIA OGÓNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Produkty i usługi oferowane na stronie internetowej www.dehoustpolska.pl są oferowane przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając adresu e-mail: dehoustpolska@dehoustpolska.pl lub scheer@scheer.com.pl .
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed zakupem produktów lub usług. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny w ofertach podane są w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
 8. Informacje o Produktach i Usługach podane na Stronie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Strony zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 1) Rozsyłania i nieumieszczania na Stronie spamu, 2) Dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 3) Powielania treści, w szczególności wykorzystywania umieszczonych na Stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Sprzedawcy.
 10. Nakazuje się: 1) Korzystanie ze Strony zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa; 2) Korzystanie ze Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie; 3) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Strony wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – ASANKA Anna Stępień-Kraska, pod adresem Teolin 19A, 92-701 Łódź, NIP 8371671968 oraz SCHEER Jerzy Stępień, pod adresem Al. 600-lecia 20, 96-500 Sochaczew, NIP 8370002946 zgodnie z dokumentami wygenerowanymi z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i dokonująca zakupów za pośrednictwem Strony.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiotem nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony w ramach prowadzonej  działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 43Kodeksu Cywilnego. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG.
 5. Producent – podmiot produkujący Produkty.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.dehoustpolska.pl oraz na odpowiednich jej podstronach, za pośrednictwem której Klient może dokonać Zamówień określonych Produktów i Usług.
 8. Produkt lub Produkt elektroniczny – towar i materiały zakupione lub dostępne na Stronie, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Strony, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Strony, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 9. Platforma  – przestrzeń sieciowa dostępna na Stronie, w ramach której, po zalogowaniu na swoje kontom, Klient może korzystać z zakupionych usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Strony.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks Cywilny.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 14. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu za Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Strony, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem płatności internetowej lub wpłata przy odbiorze Produktu – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.
 18. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Strony w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Strony oraz innych Klientów.
 2. Do korzystania ze Strony, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty i Produkty Elektroniczne potrzebne są: 1) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia; 2) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrom; 3) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail; 4) aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub. Itp. – w przypadku zamówienia produktów elektronicznych w formacie elektronicznym opisanym w ofercie.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.
 5. Dostępność Strony oraz jej poszczególnych funkcjonalności może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony wynikający z powyższych przyczyn.

§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient, aby dokonać zakupu Produktu ze Strony kontaktując się ze Sprzedawcą poprzez adresy e-mail: dehoustpolska@dehoustpolska.pl lub scheer@scheer.com.pl .
 2. Celem złożenia Zamówienia konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą w celu dokładnego ustalenia Zamówienia oraz podanie niezbędnych danych w celu jego realizacji. Mogą to być np.: imię, nazwisko, firma, adres dostawy, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
 3. Płatność przy zakupie na odległość odbywa się drogą elektroniczną przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podane na fakturze pro-forma lub gotówką w siedzibie sprzedawcy lub innym ustalonym przez obie strony.
 4. W sytuacji osobistego odbioru Produktu Klient otrzymuje dowód zakupu oraz (adekwatne do zakupionego Produktu) certyfikaty i atesty wraz z wydawanym Produktem, chyba że wyraźnie zażyczy sobie przesłanie drogą elektroniczną.
 5. Wysyłka Produktu możliwa jest jedynie po wcześniejszej przedpłacie i na warunkach ustalonych w trakcie składania zamówienia.
 6. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z kolejnością wpłat i dostępnością Produktu. (W sytuacji oczekiwania na dany produkt, będzie on wysyłany do Klientów w kolejności dokonanych wpłat).
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca potwierdza warunki Umowy w formie pliku PDF.
 8. Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. Jeżeli czas oczekiwania miałby być dłuższy niż 14 dni Klient będzie zawsze o tym poinformowany.
 9. Czas oczekiwania na Produkt jest uzależniony od stanów magazynowych Sprzedawcy oraz dostępności Produktu u Producentów.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu zakupu w innym języku niż język polski po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§5 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej są cenami netto i nie zawierają podatków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które w odniesieniu do Produktów fizycznych są wskazywane odrębnie przy składaniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Produktu promocja i rabat trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może dokonać płatności przelewem bankowym płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.

§6 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka produktu nastąpi w terminie do 30 dni od momentu zaksięgowania płatności, chyba że zostanie ustalony inny termin.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Zamówieniu adres wysyłki lub adres na dowodzie zakupu w przypadku braku innej informacji.
 3. Dostawy Produktów fizycznych realizowane są m.in. za pośrednictwem firm spedycyjnych i kurierskich: ROHLING SUUS Logistics SA, Kuehne + Nagel Sp. z o.o., DHL, Odbiór osobisty.
 4. W przypadku małych gabarytów Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: Przesyłka pocztowa, Paczkomaty, Przesyłka kurierska, Odbiór osobisty.
 5. Dostawa przy dużych ilościach ustalana jest indywidualnie
 6. Dostawy realizowane są na terenie Polski. Dostawy w Unii Europejskiej realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Koszty dostaw podane są na Stronie Sprzedawcy na podstronie CENNIK.
 8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu/dostarczenia treści cyfrowej/Produktu cyfrowego) ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymaniu Konta oraz zapewnieniu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.
 5. Na podany przez Klienta e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 6. Z chwilą skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Klient loguje się na Konto poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 10. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika. 
 11. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 12. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną związaną z rejestracją Konta w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 13. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci możliwość korzystania z części funkcji na Stronie.
 14. W celu usunięcia Konta, Klient musi skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 15. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie ze Strony.

§7(1) NEWSLETTER

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę Newslettera (dalej jako „Newsletter”). Usługa Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE.
  1. Usługa Newsletter polega na nieodpłatnym przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością Sprzedawcy, w tym treści o charakterze edukacyjnym oraz handlowym. 
  2. Klient może zasubskrybować usługę Newsletter za pośrednictwem Strony, poprzez:
  3. podanie we wskazanym oknie swego imienia oraz adresu e-mail, właściwego do przesyłania Newslettera,
  4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności,
  5. kliknięcie w przycisk „Zapisz”. 
 2. Wiadomość przesyłane w ramach Newslettera mogą zawierać informacje dotyczące wydarzeń, produktów i usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ust. 2 UŚUDE.
 3. Elementy graficzne i treści wiadomości przesyłanych w ramach usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Powielanie lub wykorzystywanie tych treści w sposób inny niż dla użytku osobistego może zostać uznane za naruszenie prawa.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany powyżej lub skorzystanie z opcji wypisania z Newslettera dostępnej na Stronie. 
 6. Wypisanie Klienta z usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Sprzedawcy, w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.  
 7. Z chwilą rezygnacji lub wypisania z usługi Newslettera Sprzedawca zaprzestaje przesyłania do Klienta wiadomości zawierających Newsletter. 

Klient może w każdej chwili ponownie dokonać subskrypcji usługi Newslettera. 

§8 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta. Reklamacją na podstawie niniejszego Regulaminu może być objęte także nieprawidłowe działanie Strony lub nienależyte wykonanie usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnych reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 4. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Klient odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie z dopiskiem  „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze zwracany Produkt od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. otrzymanie Produktu fizycznego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy. Przy zawieraniu Umowy Sprzedaży Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w oknie zakupowym. 
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje ponadto w odniesieniu do Umów Sprzedaży, których przedmiotem jest:
  1. Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym produkt personalizowany,
  2. Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu,
  4. Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 8. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.
 9. W przypadku zwrotu towaru Klient ponosi koszty transportu i wysyłki Produktu z powrotem do Sprzedawcy.

§10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne na Stronie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
 4. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.
 5. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.
 6. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w opłacie dokonywanej przez Klienta.
 7. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  1. Udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom trzecim,
  2. Publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  3. Kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 8. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 9. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (materiałów pdf., doc., docx., ćwiczeń, szkoleń).
 12. Klient będący Przedsiębiorcą wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie na Stronie, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

§11 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca – Anna Stępień-Kraska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ASANKA Anna Stępień-Kraska, ul. Jasna 6, 92-780 Łódź, NIP: 8371671968, REGON: 142658360 oraz Jerzy Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SCHEER Jerzy Stępień, Al.600-lecia 20, 96-500 Sochaczew, NIP 8370002946, REGON: 750050780. Klient może kontaktować z Administratorem używając poniższych danych: e-mail: dehoustpolska@gmail.com, dehoustpolska@dehoustpolska.pl oraz scheer@scheer.com.pl  lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na Stronie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi w skutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacja zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych: 1) wystawianie faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa); 2) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 3) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); 4) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 5) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcie i/lub wykonania umowy); 6) przechowywania nieopłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 7) tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 8) archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora); 9) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sprzedawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); 10) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (w ramach zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora). 11) w celu wykonywania usługi Newsletter – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy, otrzymywaniem Newslettera oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, Administrator będzie przechowywał dane przez czas wynikający z przepisów prawa. 
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Strony, itp.
 7. Dane osobowe Klienta takie jak: imię oraz adres email mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach wydarzeń bezpłatnych w celach marketingowych. W przypadku udostępnienia danych podmiot otrzymujący każdorazowo wykona względem Klienta obowiązek informacyjny wynikający z RODO. 
 8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, Apple, itp. Dane mogą być przekazywane do państw trzecich, np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez: – współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, – stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, – stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Stronę, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.asanka.eu/polityka-prywatnosci/.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWNIA SPORÓW I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: 1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, 2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, 3) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem , zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: https://www.dehoustpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu: https://www.dehoustpolska.pl/regulamin/

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY