Regulamin


Drogi Kliencie!

Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w naszej firmie.

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i nas podczas zakupów.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w Regulaminie.

Poniższy regulamin obowiązuje dla zakupów od dnia 1 stycznia 2023 r.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

WWW.DEHOUSTPOLSKA.PL

SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO.

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA.

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA.

§1 POSTANOWIENIA OGÓNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Produkty i usługi oferowane na stronie internetowej www.dehoustpolska.pl są oferowane przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając adresu e-mail: dehoustpolska@dehoustpolska.pl lub scheer@scheer.com.pl .
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed zakupem produktów lub usług. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.
 8. Informacje o Produktach i Usługach podane na Stronie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Strony zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 1) Rozsyłania i umieszczania na Stronie spamu, 2) Dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, 3) Powielania treści, w szczególności wykorzystywania umieszczonych na Stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody Sprzedawcy.
 10. Nakazuje się:
  • 1) Korzystanie ze Strony zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  • 2) Korzystanie ze Strony w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie;
  • 3) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Strony wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – ASANKA Anna Stępień-Kraska, pod adresem ul. Jasna 6, 92-780 Łódź, NIP 8371671968 oraz SCHEER Jerzy Stępień, pod adresem Al. 600-lecia 20, 96-500 Sochaczew, NIP 8370002946 zgodnie z dokumentami wygenerowanymi z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie i dokonująca zakupów za pośrednictwem Strony.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiotem nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Towarów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks Cywilny.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 6. Producent – podmiot produkujący Produkty.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.dehoustpolska.pl oraz na odpowiednich jej podstronach, za pośrednictwem której Klient może dokonać Zamówień określonych Produktów i Usług.
 9. Towar – rzeczy ruchome zakupione lub dostępne na Stronie. Towary są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Strony, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.
 11. Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży Towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz Klienta.
 12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu za Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 15. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy poprzez przelew bankowy, za pośrednictwem płatności internetowej lub wpłata przy odbiorze Towaru – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Towaru lub Usługi.
 16. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę.
 17. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 18. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 20. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks Cywilny.
 21. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 22. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, póz. 1000 z późn. zm.).
 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 24. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 póz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Komunikacyjne.
 25. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 2509), dalej jako Prawo autorskie.

§3 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Strony w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Strony oraz innych Klientów.
 2. Do korzystania ze Strony, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary i Usługi potrzebne są:
  • a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym sprzęt umożliwiający komunikację, np. sprawna klawiatura;
  • b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrom oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
  • c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.
 5. Dostępność Strony oraz jej poszczególnych funkcjonalności może być zależna od urządzenia, na którym Klient uruchamia dostęp do sieci Internet, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za brak dostępności Strony wynikający z powyższych przyczyn.

§4 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TOWARY

 1. Klient, aby dokonać zakupu Towaru ze Strony kontaktuje się ze Sprzedawcą poprzez adresy e-mail: dehoustpolska@dehoustpolska.pl lub scheer@scheer.com.pl .
 2. Celem złożenia Zamówienia konieczny jest kontakt ze Sprzedawcą w celu dokładnego ustalenia Zamówienia oraz podanie niezbędnych danych w celu jego realizacji. Mogą to być np.: imię, nazwisko, firma, adres dostawy, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
 3. Płatność przy zakupie na odległość odbywa się drogą elektroniczną przelewem na konto bankowe Sprzedawcy podane na fakturze pro-forma lub gotówką w siedzibie sprzedawcy lub innym ustalonym przez obie strony.
 4. W sytuacji osobistego odbioru Produktu Klient otrzymuje dowód zakupu oraz (adekwatne do zakupionego Produktu) certyfikaty i atesty wraz z wydawanym Produktem, chyba że wyraźnie zażyczy sobie przesłanie drogą elektroniczną.
 5. Wysyłka Produktu możliwa jest jedynie po wcześniejszej przedpłacie i na warunkach ustalonych w trakcie składania zamówienia.
 6. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z kolejnością wpłat i dostępnością Produktu. (W sytuacji oczekiwania na dany produkt, będzie on wysyłany do Klientów w kolejności dokonanych wpłat).
 7. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sprzedawca potwierdza warunki Umowy w formie pliku PDF.
 8. Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy. Jeżeli czas oczekiwania miałby być dłuższy niż 14 dni Klient będzie zawsze o tym poinformowany.
 9. Czas oczekiwania na Produkt jest uzależniony od stanów magazynowych Sprzedawcy oraz dostępności Produktu u Producentów.
 10. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Istnieje możliwość wystawienia dokumentu zakupu w innym języku niż język polski po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§5 CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej są cenami netto i nie zawierają podatków wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które w odniesieniu do Produktów fizycznych są wskazywane odrębnie przy składaniu Zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na Stronie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w  opisie danego Produktu promocja i rabat trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może dokonać płatności przelewem bankowym płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy;
 5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta, na co Klient wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu.

§6 DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka produktu nastąpi w terminie do 30 dni od momentu zaksięgowania płatności, chyba że zostanie ustalony inny termin.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Zamówieniu adres wysyłki lub adres na dowodzie zakupu w przypadku braku innej informacji.
 3. Dostawy Produktów fizycznych realizowane są m.in. za pośrednictwem firm spedycyjnych i kurierskich: ROHLING SUUS Logistics SA, Kuehne + Nagel Sp. z o.o., DHL, INPOST, Odbiór osobisty.
 4. W przypadku małych gabarytów Klient ma do wyboru następujące formy dostawy: Przesyłka pocztowa, Paczkomaty, Przesyłka kurierska, Odbiór osobisty.
 5. Dostawa przy dużych ilościach ustalana jest indywidualnie
 6. Dostawy realizowane są na terenie Polski. Dostawy w Unii Europejskiej realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 7. Koszty dostaw podane są na Stronie Sprzedawcy na podstronie CENNIK.
 8. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§7 NEWSLETTER

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera (dalej jako „Newsletter”), jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Usługa Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE.
  1. Usługa Newsletter polega na nieodpłatnym przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji zawierających treści o tematyce związanej z działalnością Sprzedawcy, w tym treści o charakterze edukacyjnym oraz handlowym. 
  2. Klient może zasubskrybować usługę Newsletter za pośrednictwem Strony, poprzez:
  3. podanie we wskazanym oknie swego imienia oraz adresu e-mail, właściwego do przesyłania Newslettera,
  4. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności,
  5. kliknięcie w przycisk „Zapisz”. 
 2. Wiadomość przesyłane w ramach Newslettera mogą zawierać informacje dotyczące wydarzeń, produktów i usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ust. 2 UŚUDE.
 3. Elementy graficzne i treści wiadomości przesyłanych w ramach usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Sprzedawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Powielanie lub wykorzystywanie tych treści w sposób inny niż dla użytku osobistego może zostać uznane za naruszenie prawa.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres e-mail wskazany powyżej lub skorzystanie z opcji wypisania z Newslettera dostępnej na Stronie. 
 6. Wypisanie Klienta z usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Sprzedawcy, w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.  
 7. Z chwilą rezygnacji lub wypisania z usługi Newslettera Sprzedawca zaprzestaje przesyłania do Klienta wiadomości zawierających Newsletter. 
 8. Klient może w każdej chwili ponownie dokonać subskrypcji usługi Newslettera. 

§8 PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.
 3. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu;
  • b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikację Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył.
  • c) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
  • d) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  • e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Przedsiębiorca zawodowy jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.
 9. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 10. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnych reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 12. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie.
 13. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 14. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 15. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 16. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 18. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się do Konsumenta i do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§9 GWARANCJA I SERWIS

 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca treści gwarancji oraz czasu jej trwania znajduje się w opisie Towaru.
 2. W przypadku braku stwierdzenia zgodności Towaru z Umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy (również opisane w niniejszym regulaminie). Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej. 
 3. Gwarantem jest Producent. 
 4. W przypadku wykrycia wady w Towarze należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych Sprzedawcy. W przypadku braku znalezienie informacji o punkcie serwisowym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w celu udzielenia tej informacji. 
 5. Na zbiorniki marki Dehoust przeznaczone do magazynowania wody, oleju opałowego oraz ON, producent udziela 15-letniej gwarancji.
 6. Na pozostałe Towary dostępne na Stronie, Producent udziela 2-letniej gwarancji.
 7. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu wydania Towaru Klientowi.
 8. Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Towaru na nowy bądź jego naprawę.
 9. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru sprzedanego z Umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
 10. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową. 
 11. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności Towaru z Umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
 12. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego na adres e-mail lub w inny dogodny dla Klienta sposób, co najmniej taki, w jaki on skontaktował się ze Sprzedawcą. 
 13. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Towaru.  
 14. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Towaru, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • a) od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
  • b) od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
  • c) od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe. 
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach: 
  • a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
  • f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
  • g) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; 
  • h) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres Sprzedawcy.
 11. Klient jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). 
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 13. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.
 14. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Strony będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym regulaminie.
 2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą zawodowym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Towaru oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. 
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  • a) Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • b) Zawierania umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na Konsumenta,
  • c) Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych. 
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Towar, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

§13 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Towary oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne na Stronie: treści, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Towarów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami.autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Strony, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 2. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 3. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek treści udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca – Anna Stępień-Kraska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ASANKA Anna Stępień-Kraska, ul. Jasna 6, 92-780 Łódź, NIP: 8371671968, REGON: 142658360 oraz Jerzy Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SCHEER Jerzy Stępień, Al.600-lecia 20, 96-500 Sochaczew, NIP 8370002946, REGON: 750050780. Klient może kontaktować z Administratorem używając poniższych danych: e-mail: dehoustpolska@gmail.com, dehoustpolska@dehoustpolska.pl oraz scheer@scheer.com.pl  lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się na Stronie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi w skutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacja zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • a) wystawianie faktur i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcie i/lub wykonania umowy);
  • f) przechowywania nieopłaconych zamówień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • g) tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • h) archiwalny i dowodowy, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sprzedawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  • j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (w ramach zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
  • k) w celu wysyłki newsletters – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy, otrzymywaniem Newslettera oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Strony, itp.
 7. Dane osobowe Klienta takie jak: imię oraz adres email mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach wydarzeń bezpłatnych w celach marketingowych. W przypadku udostępnienia danych podmiot otrzymujący każdorazowo wykona względem Klienta obowiązek informacyjny wynikający z RODO. 
 8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Metą Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Apple, itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Metą Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
  • a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Stronę, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem:
 14. Link do polityki prywatności: https://www.dehoustpolska.pl/polityka-prywatnosci/.

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
 6. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§16 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH STRONY

 1. W ramach Strony prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.
 2. Opinie na Stronie mogą pojawić się w różnych miejscach Strony i na różnych podstronach: w opisie Towaru lub Usługi, w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod danym Towarem lub Usługą lub tym podobne. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/Opinie” albo do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danego Towaru lub Usługi, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
 3. Każdy klient Strony ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Towarze lub Usłudze i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Strony i w celach określonych przez Sprzedawcę. 
 4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na Stronie i na podstronach Strony opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Stroną, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta marki Dehoust Polska.
 5. Opinie prezentowane w ramach Strony marki Dehoust Polska są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca sprawdza, czy opinia pozostawiona przez daną osobę pochodzi od klientów, jeśli pozostawione przez niego dane to umożliwiają.
 6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Strony. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
 7. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii na Stronie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane. 
 8. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zaleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Towarów lub Usług na Stronie.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: https://www.dehoustpolska.pl/polityka-prywatnosci/

Link do niniejszego Regulaminu: https://www.dehoustpolska.pl/regulamin/

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Dla klientów SCHEER

Dla klientów ASANKA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Dla klientów SCHEER

Dla klientów ASANKA

ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

Dla klientów SCHEER

Dla Klientów ASANKA

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Dla klientów SCHEER

Dla klientów ASANKA